banner-image

Lasteaiast

Lasteaed Murumuna on munitsipaallasteaed, mis tegutseb Elva Vallavalitsuse haldusalas.

Oleme avatud 06.45 – 18.00

Elva Lasteaias Murumuna töötab kaheksa rühma, milles on kokku 148 last. Lasteaias on 1 sobitusrühm.

Lasteaia rühmadel on loodusest võetud nimed:

Liblikad, Lepatriinud, Piilupardid, Karukesed, Siilikesed, Jänkukesed, Ritsikad ja Mesimummid.

Lasteaia eripäraks on loodussuunitlus ja tervisedendus, millest lähtuvalt koostatakse lasteaia tegevuskavad. Õppetegevust planeeritakse ja viiakse läbi lõimitud tegevustena. Üha enam pööratakse tähelepanu õuesõppele, mängulisele lähenemisele ning avastamisele. Lasteaias rakendatakse projektõpet.

Lasteaed juhindub oma tegevuses lasteaia ARENGUKAVAST , ÕPPEKAVASTTEGEVUSKAVAST JA KODUKORRAST.

Lasteaed Murumuna visioon: 

Aastaks 2028 on Elva Lasteaed Murumuna Elva vallas hinnatud keskkonna – ja digiteadlik lasteaed, kus pädevad õpetajad rakendavad lapsest lähtuvat õpet ning toetavad iga lapse võimetekohast arengut koostöös lapsevanema, kogukonna ja õpivõrgustikega.

Lasteaed Murumuna missioon:

Murumuna on turvaline lasteasutus, kus hoiame üksteist ja oma tervist, hoolime ümbritsevast keskkonnast ja kodukohast.

Lasteaia väärtused:

Hooliv

 • väärtustame usaldusväärset ja sõbralikku koostööd ning avatud suhtlemist;
 •  hoolime iga lapse ja töötaja heaolust, tervisest, arengust ja saavutustest ning ümbritsevast keskkonnast;
 •  arvestame laste ja töötajate individuaalsusega, oleme mõistvad ja sallivad erinevuste suhtes.

Säästlik

 • väärtustame ökoloogilist mõtteviisi ja loodushoidu;
 • peame oluliseks taaskasutust, isetegemist;
 • oleme tervist ja ümbritsevat keskkonda hoidva suhtumise kujundajad.

Kaasav

 •  väärtustame lapsekeskset haridust, kaasame peresid ja lapsi õppetöö planeerimisse ja läbiviimisesse;
 •  tugineme õpetajate ja lastevanemate vahelisele austusele, usaldusele ja üksteise mõistmisele;
 •  toetame koostöös lastevanematega lapse mitmekülgset arengut ja töötame koos ühiste kokkulepitud eesmärkide nimel.

Positiivne

 • väärtustame rõõmsameelsust ja paindlikku suhtumist muutustega toimetulekusse;
 • saavutame seatud eesmärgid ja unistused, viime alustatu lõpuni;
 • loome üheskoos psühho-sotsiaalse ja füüsilise keskkonna, mis tagab lapsele turva- ja heaolutunde.

 

 

Ajaloost

Lasteaia eelkäijaks võib pidada Elva I Lasteaeda, mis oli asutatud 1945 aastal. Praegune lasteaed avati 140-le lapsele kuue rühmaga Elva kesklinnas 13.novembril 1972. aastal. Alates 05. aprillist 2000. a. on lasteaia nimi Murumuna ning peale lastaia juurdeehitust 2009 aastal, on lasterühmi kaheksa. Lasteaia igal rühmal on oma logo, mis moodustavad koos ühtse terviku. Logod sümboliseerivad lasteaia loodussuunitlust, tervisedendust, mängulisust ning rahvatraditsioonide austamist.