Ajalugu:  

Lasteaia eelkäijaks võib pidada Elva I Lasteaeda, mis asutati 1945. aastal endises Jänese suvilas (Pikal tänaval). Alustati viieteistkümne lapsega ja kolme töötajaga. Praegune lasteaed avati Elva kesklinnas Elva I Lastepäevakodu nime all 6 – rühmalisena 13. novembril 1972. aastal. Juba 1974. aastal ei rahuldanud linna elanikkonna vajadusi 140 lasteaiakohta, mistõttu remonditi ka Pikal tänaval asuv hoone. Vanast 50 kohaga lasteaiast kujunes aastateks uue lastepäevakodu filiaal. 5. aprillist 2000. a. nimetati lasteasutust Elva Lasteaed Murumuna. Alates 1. jaanuarist 2024. a. on lasteasutuse nimi Elva Linna Lasteaed Murumuna õppehoone.  

 

Murumuna õppehoone visioon: 

Aastaks 2028 on Elva Lasteaed Murumuna Elva vallas hinnatud keskkonna – ja digiteadlik lasteaed, kus pädevad õpetajad rakendavad lapsest lähtuvat õpet ning toetavad iga lapse võimetekohast arengut koostöös lapsevanema, kogukonna ja õpivõrgustikega.

Murumuna õppehoone missioon:

Murumuna on turvaline lasteasutus, kus hoiame üksteist ja oma tervist, hoolime ümbritsevast keskkonnast ja kodukohast.

Väärtused:

Hooliv

 • väärtustame usaldusväärset ja sõbralikku koostööd ning avatud suhtlemist;
 •  hoolime iga lapse ja töötaja heaolust, tervisest, arengust ja saavutustest ning ümbritsevast keskkonnast;
 •  arvestame laste ja töötajate individuaalsusega, oleme mõistvad ja sallivad erinevuste suhtes.

Säästlik

 • väärtustame ökoloogilist mõtteviisi ja loodushoidu;
 • peame oluliseks taaskasutust, isetegemist;
 • oleme tervist ja ümbritsevat keskkonda hoidva suhtumise kujundajad.

Kaasav

 •  väärtustame lapsekeskset haridust, kaasame peresid ja lapsi õppetöö planeerimisse ja läbiviimisesse;
 •  tugineme õpetajate ja lastevanemate vahelisele austusele, usaldusele ja üksteise mõistmisele;
 •  toetame koostöös lastevanematega lapse mitmekülgset arengut ja töötame koos ühiste kokkulepitud eesmärkide nimel.

Positiivne

 • väärtustame rõõmsameelsust ja paindlikku suhtumist muutustega toimetulekusse;
 • saavutame seatud eesmärgid ja unistused, viime alustatu lõpuni;
 • loome üheskoos psühho-sotsiaalse ja füüsilise keskkonna, mis tagab lapsele turva- ja heaolutunde.
 
 
Juhindume oma tegevuses lasteaia ARENGUKAVAST, ÕPPEKAVASTTEGEVUSKAVAST JA KODUKORRAST.
 

Elva Linna Lasteaed Murumuna õppehoones töötab 8 rühma, milles on kokku 148 last. Lasteaias on 1 sobitusrühm.

Lasteaia rühmadel on loodusest võetud nimed:

Liblikad, Lepatriinud, Piilupardid, Karukesed, Siilikesed, Jänkukesed, Ritsikad ja Mesimummid.

Igal rühmal on oma logo, mis moodustavad koos ühtse terviku. Logod sümboliseerivad lasteaia loodussuunitlust, tervisedendust, mängulisust ning rahvatraditsioonide austamist.

Lasteaia seisukord: 

Lasteaia maja renoveeriti 2007. aastal ning 2010. aastal valmis lasteaiale juurdeehitus. Lasteaed sai juurde kaks rühma, kaheksa erinevat teemapesa, kaasaegse köögi koos abiruumidega, pesulao, garderoobi, avara galerii ning suure saali. Lasteaiale projekteeriti uus moderne õueala, millel paiknevad ronimiskeskused, laululava, ministaadion ning mitmed varjualused ja mängumajakesed. Alates 2020. aastast on koostöös lastevanematega lasteaia õueala täiendatud mudaköökide, taimekastide, kompostikasti ja tegevusseinaga. 

 

Elva Linna Lasteaed Murumuna õppehoone on munitsipaallasteaed, mis tegutseb Elva Vallavalitsuse haldusalas.

Lasteaia eripäraks on loodussuunitlus ja tervisedendus, millest lähtuvalt koostatakse lasteaia tegevuskavad. Õppetegevust planeeritakse ja viiakse läbi lõimitud tegevustena. Üha enam pööratakse tähelepanu õuesõppele, mängulisele lähenemisele ning avastamisele. Lasteaias rakendatakse projektõpet.

 

Oleme avatud 07.00 – 18.00