Lapse toiduraha katmise toetuse taotluste esitamise tähtaeg on

20. september 2023

Lapse toiduraha katmise toetuse eesmärk on vähekindlustatud peredele toetuse andmine lapse
toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sealhulgas lastehoius), üldhariduskoolis või
kutseõppeasutuses käivale lapsele. Toetusega hüvitatakse üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse
õpilase toidupäeva maksumuse ja riigi poolt eraldatud koolilõuna toetuse vahe.
Lapse toiduraha katmise toetus on sissetulekust sõltuv toetus, mida on õigus saada perekonnal, kelle
netosissetulek (perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekust on maha arvatud jooksval kuul
tasumisele kuuluvad eluasemekulud) ühes kuus on väiksem kui riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri
kahekordne määr pereliikme kohta. 2023. aastal on toimetulekupiir 200 eurot. Toetusega
hüvitatakse lapse toidukulud 50% ulatuses juhul, kui peale eluasemekulude tasumist jääb sissetulek
leibkonnaliikme kohta alla kahekordse riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri ja 100 % ulatuses, kui
pere on toimetulekutoetuse saaja.
Toetuse taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja vallavalitsusele taotluse koos lisadokumentidega
hiljemalt 20. septembriks:
• elektrooniliselt Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU või
• täites paberkandjal taotluse, mida saab täita Elva vallavalitsuses või teenuskeskustes.
Perioodi 01.09.2023-31.01.2024 eest toetuse saamiseks teeb Elva Vallavalitsus otsuse hiljemalt 30.
septembriks 2023. Toetust ei maksta üldjuhul välja toetuse saajale, vaid kantakse üle teenuse osutaja
arvelduskontole.
Taotlusele on vaja lisada perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekute ja perekonna eelmisel
kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid (töötasu tõendid,
arvelduskonto väljavõte, kommunaalteenuste arve jms).

Erakorralistel juhtudel võetakse taotlusi vastu ka muul ajal.
Täiendav informatsioon on leitav Elva valla veebilehel https://www.elva.ee/lapse-toiduraha-toetus.

Gerda Kiipli-Hiir
sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja

 

Toidupäeva maksumus

Elva valla koolieelsete lasteasutuste vanema poolt kaetav lapse toidukulu päevamaksumus on täna 1,80 eurot, mis on püsinud muutumatuna alates 2014.ndast aastast.

Selleks, et pakkuda mitmekesist ja täisväärtuslikku toitu Elva valla ja linna lasteaedades ka edaspidi, on tulenevalt toidu- ja energiakulude hinnatõusust vajalik toidupäeva tasu tõsta.

Võttes aluseks koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lg 3 p 5 ning § 27 lg 2, ning Elva Lasteaed Murumuna hoolekogu koosoleku 02.08.2023 nr 1- 6/3 otsuse

  1. Kinnitan Elva Lasteaed Murumuna  uueks lapse toidukulu päevamaksumuseks 2.50 € (kaks eurot ja viiskümmend senti)  alates 01. septembrist 2023.

        2. Tunnistan kehtetuks Elva Lasteaed Murumuna direktori 09.09.2014 septembri käskkirja nr 1- 3/10

       Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamise käskkiri leitav SIIT

Edukat uut aastat!

Toidumenüü

Tööpakkumised

1
last
1
töötajat
0
rühma
maja

Võta meiega Ühendust

Koostöö

   Meie asukoha leiad kaardilt!