banner-image

Pria

Kevadel 2019 on Murumuna Pria koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetusel soetanud erinevaid vahendeid täitmaks koolikava toetuse eesmärke. EESMÄRK Koolikava toetuse eesmärgiks on: Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete üldist tarbimist; kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi; tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist.

KIK Keskkonnainvesteeringute keskus

SA Keskonnainvesteeringute keskus on toetanud Murumuna õppeprogramme looduses. Projekti raames läbi viidud seitse õppeprogrammi VVVSihtasutuse ja SA Luke Mõisa poolt..

HITSA

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus on kaasfintseerinud ProgeTiigri taotlusvooru seadmete soetamise käigus meie ostu. ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta laste tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi.

Erasmus +

Erasmus+ õpirände projekt ,,Õpetajalt õpetajale” 2020-2023 Projektis osaleb kuus Elva lasteaed Murumuna töötajat kes lähevad töövarjuks Poola, Sloveeniasse ja Itaaliasse. Projekti eesmärgid on: -Analüüsida Eesti ja rahvusvahelist alusharidussüsteemi ning arendada jätkusuutlikku koostööd erinevate rahvusvaheliste koostööpartnerite vahel: eestvedamist, töökorraldust, päevakava, tugisüsteemide olemasolu jne. -Hoogustada looduse-ja tervisedenduse suuna arendust läbi parimate praktikate tundmaõppimise ja rakendamise. -Toetada ja tunnustada lasteaia personali professionaalset arengut ning täita osalejate individuaalset koolitusvajadust. -Tutvuda erinevate meetodite ja pedagoogikatega lasteaia eestvedamisel ja õppetöös ning uuenduslike õppe-ja kasvatustöö planeerimise ja dokumenteerimise võimalustega. -Analüüsida erivajadustega laste kaasamise võimalusi külastatud haridusasutustes ning rakendada parimad praktikad arendustegevuses. Projekti tulemusena toimub lasteaia tervise-ja loodusesuuna edasiarendamine, tõusevad personali pedagoogilised pädevused kaasavast haridusest, erinevatest pedagoogilistest metoodikatest ja pedagoogikatest tagades seejuures kaasaegsuse õppe-ja kasvatustegevuse läbiviimisel ja dokumenteerimisel. Saadud kogemused ja praktilised teadmised on olulised meie lasteaia arendustegevuses.