banner-image

 

ÕPPEAASTA EESMÄRGID

Õppeaasta 2023/2024 moto:  “Õhinaga õue!“ 

Eesmärgid

Laps:

  •  õpib vahetult läbi erinevate meelte
  •  kogeb ehedat keskkonda ja isetegemise rõõmu
  •  õpib tundma oma ümbritsevat keskkonda

 Õpetaja:

  • rakendab õuesõpet erinevate valdkondade lõimimise teel
  • kasutab erinevaid aktiivõppemeetodeid
  •  dokumenteerib läbiviidavat loodusõpet “Õuesõppepuul” ja ELIIS-s 
  •  märkab lapse arendamist vajavaid külgi ja teeb lapse toetamiseks individuaalset tööd
  • teeb koostööd peredega õppe-ja kasvatustöö planeerimisel ning keskkonna loomisel