banner-image

 

ÕPPEAASTA EESMÄRGID

Õppeaasta moto: ,,Hoiame üksteist ja ümbritsevat!”


Laps:
– Loob teadmisi koostöös teistega ja läbi praktiliste tegevuste, on õppe- ja
kasvatusprotsessis aktiivne osaleja
– Osaleb õppe- ja kasvatustöös oma võimete ja arengutaseme piires
– Käitub keskkonda säästvalt
– Kasutab digivahendeid õppimise eesmärgil


Õpetaja:
– Planeerib rühma tegevusi lapsest lähtuvalt ja/või projektipõhiselt
– Kaasab erivajadusega lapse õppe- ja kasvatustöösse
– Suurendab õuesõppe tegevuste kordade arvu õppeaastas
– Arendab ennast vähemalt ühes Rohelise Kooli teemas süvendatult
– Lõimib sihipäraselt digivahendeid õppe- ja kasvatustegevustesse