banner-image

Programm “Kiusamisest vabaks!”

Elva Lasteaed Murumuna on liitunud programmiga alates 2012. aastast.  


Ennetava metoodika loob  laste vahel üksteist arvestava ja kaasava suhte ja areneb kiusamist ennetav käitumiskultuur – lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt ja austavalt. 

Lasteaias loodud heade suhete pagas aitab toime tulla ka sotsiaalsete suhetega koolis. 

On oluline sisendada lastesse positiivseid väärtusi võimalikult varases eas. Praktilist igapäevast pedagoogilist protsessi on vaja analüüsida. See eeldab uurimispõhist lähenemist ja head koostööd lasteaia personali ja teadlastega.


“Kiusamisest vabaks!” metoodika on lapsest lähtuv ning keskendub tervikuna kogu lasterühmale. 

Kiusamisvastasel programmil on kolm sihtgruppi:

  • Lastega töötavad professionaalid ehk kogu lasteaia personal. Neid innustatakse ja juhendatakse sallivust suurendavate sotsiaalsete käitumismudelite rajamisel. Lasteaia töötajad on eeskujudeks ja inspireerijateks.
  • Lapsevanemad, keda innustatakse programmi tegevusi toetama ja muudetakse otseste ettepanekutega nende tegevuste eest vastutavaks.
  • Lapsed, keda soositakse muutuma aktiivsemaks. Erilist tähelepanu pööratakse passiivsetele pealtvaatajatele, kes moodustavad tähtsa osa tõrjumismudelitest.  
  • Allikas: https://kiusamisestvabaks.ee/programmist

Lisalugemist

“Kiusamisest vabaks!” metoodika tulemusuuring lasteaedades ja koolis, märts 2016 – vt: Uuringu tulemuse