Lasteaed Murumuna on munitsipaallasteaed, mis tegutseb Elva Linnavalitsuse haldusalas.

Oleme avatud 06.45 – 18.45.

 

Elva Lasteaias Murumuna töötab kaheksa rühma, milles on kokku 172 last. Lasteaias on 2 sobitusrühma.

Lasteaia rühmadel on loodusest võetud nimed: Liblikad, Lepatriinud, Piilupardid, Karukesed, Siilikesed, Jänkukesed, Ritsikad ja Mesimummid.

Lasteaia eripäraks on loodussuunitlus ja tervisedendus, millest lähtuvalt koostatakse lasteaia tegevuskavad. Õppetegevust planeeritakse ja viiakse läbi lõimitud tegevustena. Üha enam pööratakse tähelepanu õuesõppele, mängulisele lähenemisele ning avastamisele.

Lasteaed juhindub oma tegevuses lasteaia ARENGUKAVAST (link), ÕPPEKAVAST, TEGEVUSKAVAST JA KODUKORRAST.

 

Lasteaia visioon: 

Aastaks 2022 on Elva Lasteaed Murumuna Elva piirkonna hinnatuim õppiv organisatsioon, kus pädevad õpetajad toetavad iga lapse võimetekohast arengut koostöös lapsevanema, kogukonna ja õpivõrgustikega.

 

Lasteaia missioon:

Murumuna on turvaline lasteasutus, kus hoiame üksteist ja oma tervist, hoolime ümbritsevast keskkonnast ja kodulinnast Elva.

 

Meie ühised väärtused:

  • Peame oluliseks hoolivust, perekonda, avastamisrõõmu ja uudishimu, sallivust, kaasamist ja koostööd ning loovust. Anname neid väärtusi edasi läbi isikliku eeskuju ja õpetuse.
  • Tähtsustame tervisliku ja loodust väärtustava eluviisi kujunemist.
  • Väärtustame eestlaste rahva- ja kultuuritraditsioone.
  • Toetame lapse arengut läbi mängu.
  • Arvestame iga inimese eripära.

 

Ajaloost

Lasteaia eelkäijaks võib pidada Elva I Lasteaeda, mis oli asutatud 1945 aastal. Praegune lasteaed avati 140-le lapsele kuu rühmaga Elva kesklinnas 13.novembril 1972. aastal. Alates 05. aprillist 2000. a. on lasteaia nimi Murumuna ning peale lastaia juurdeehitust 2009 aastal, on lasterühmi kaheksa. Lasteaia igal rühmal on oma logo, mis moodustavad koos ühtse terviku. Logod sümboliseerivad lasteaia loodussuunitlust, tervisedendust, mängulisust ning rahvatraditsioonide austamist.

Asukoht